arytmia serca pulse day zaburzenia rytmu częstoskurcz migotanie przedsionków

Międzynarodowy Dzień Pulsu

Europejskie Stowarzyszenie Rytmu Serca (EHRA) wraz ze swoimi siostrzanymi stowarzyszeniami z USA, Ameryki Łacińskiej i regionu Azji i Pacyfiku, ogłasza rozpoczęcie nowej kampanii uświadamiającej na temat arytmii, nazwanej „Dniem Pulsu”. Akcja ta, startująca 1 marca, skupia się na podnoszeniu świadomości społeczeństwa na temat różnorodnych zaburzeń rytmu serca oraz promowaniu zdrowego podejścia do śledzenia własnego pulsu.

arytmia serca pulse day zaburzenia rytmu częstoskurcz migotanie przedsionków

Celem tej inicjatywy jest nie tylko zwrócenie uwagi na istotność zagadnień związanych z arytmiami, ale także edukacja społeczeństwa w zakresie znaczenia regularnego monitorowania pulsu. Dzień Pulsu stanowi symboliczne połączenie daty (1/3) z danymi medycznymi dotyczącymi rytmu serca, co ma na celu skłonienie ludzi do refleksji nad własnym zdrowiem sercowo-naczyniowym.

Podczas kampanii EHRA planuje dostarczyć informacji na temat różnych rodzajów arytmii, ich objawów oraz wpływu na ogólną kondycję serca. Współpraca z partnerami z różnych regionów świata pozwoli na globalne dotarcie do społeczeństwa, zwiększając tym samym zrozumienie i aktywność w dziedzinie profilaktyki oraz monitorowania rytmu serca.

„Dzień Pulsu” staje się okazją do wzmożonej kampanii edukacyjnej, która ma na celu nie tylko zwiększenie wiedzy na temat arytmii, ale także podkreślenie roli, jaką każdy z nas może odegrać w dbaniu o zdrowie serca poprzez regularne monitorowanie pulsu i skonsultowanie się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy niepokojących objawów. W ten sposób EHRA oraz powiązane stowarzyszenia zamierzają przyczynić się do poprawy zdrowia serca na skalę globalną.

Zachęcamy do udziału w krótkiej ankiecie, której celem jest zbadanie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zaburzeń rytmu serca oraz ich wpływu na codzienne życie ludzi. Twój udział w tej ankiecie jest kluczowy, abyśmy mogli uzyskać lepszy wgląd w obecny stan świadomości społeczeństwa w zakresie arytmii serca.

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/PULSEDAY_PL

Twoje odpowiedzi pomogą nam zidentyfikować obszary, w których istnieje potrzeba dalszej edukacji oraz poprawy opieki zdrowotnej. W miarę zbierania danych będziemy mogli skoncentrować się na konkretnej tematyce, dostosowując nasze działania do rzeczywistych potrzeb społeczności.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety. Twój wkład przyczyni się do rozwijania działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat zaburzeń rytmu serca oraz poprawę opieki zdrowotnej w społeczeństwie.

Zaburzenia rytmu serca, w tym nieregularne bicie serca, mogą przybierać różne formy, od tych nieszkodliwych po te zagrażające życiu. Szacuje się, że u około jednej trzeciej populacji światowej może wystąpić poważna arytmia, co skłania do związania daty naszego Dnia Pulsu, tj. 1 marca, z danymi medycznymi dotyczącymi tego problemu. Jednak w społeczeństwie istnieje istotna luka w wiedzy na temat arytmii, dlatego kampania została zainicjowana w celu zwiększenia świadomości i edukacji na temat tego zagadnienia oraz podkreślenia znaczenia znajomości własnego tętna.

Normy pulsu są zróżnicowane, biorąc pod uwagę szereg czynników, takich jak wiek, płeć, poziom aktywności fizycznej i ogólna kondycja zdrowotna. Wśród dorosłych, przyjęło się, że prawidłowy puls mieści się w zakresie od 60 do 100 uderzeń na minutę (bpm). Jednakże, istnieje pewna elastyczność w tych granicach, ponieważ indywidualne różnice mogą być znaczne.

W miarę starzenia się, puls ma tendencję do obniżania się, co jest wynikiem naturalnych zmian w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego. Osoby aktywne fizycznie mogą mieć niższy puls w spoczynku, co jest efektem treningu aerobowego, poprawiającego wydolność układu krążenia. Z drugiej strony, stres, palenie papierosów, nadużywanie kofeiny czy inne czynniki mogą wpływać na podwyższenie pulsu.

W przypadku dzieci, normy pulsu są bardziej zróżnicowane ze względu na dynamiczny rozwój organizmu. U noworodków i niemowląt, puls jest zazwyczaj wyższy, stopniowo malejąc w miarę wzrostu. W okresie dorastania, wartości pulsu stopniowo się stabilizują, ale mogą być różne w zależności od indywidualnych cech organizmu.

Należy również pamiętać, że normy pulsu są jednym z wielu wskaźników zdrowia. Dlatego, jeśli masz wątpliwości lub zauważysz znaczące odchylenia od normy, zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Regularne monitorowanie pulsu, zwłaszcza w kontekście określonych warunków zdrowotnych, może być istotne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Oto ogólne zakresy pulsu dla różnych grup:

  1. Noworodki (0-1 miesiąc): 120-160 uderzeń na minutę (bpm)
  2. Niemowlęta (1-11 miesięcy): 100-150 bpm
  3. Dzieci (1-2 lata): 90-140 bpm
  4. Dzieci (3-4 lata): 80-120 bpm
  5. Dzieci (5-6 lat): 75-115 bpm
  6. Dzieci (7-9 lat): 70-110 bpm
  7. Dzieci (10-14 lat): 60-100 bpm
  8. Dorośli (15 i starsi): 60-100 bpm

Zapraszamy również do naszego artykułu o arytmii serca znajdującego się na naszej stronie:

Artykuł ten to kompendium wiedzy na temat arytmii serca, prezentowanej w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego czytelnika. Dowiesz się z niego, co to są arytmie, jakie są ich przyczyny, objawy oraz jakie metody diagnostyczne i lecznicze są dostępne. Autorzy artykułu starają się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego zagadnienia, zapewniając kompleksową informację na ten temat.

arytmia serca
Międzynarodowy Dzień Pulsu
Scroll to top