Członkostwo w Serce na Banacha

Członkostwo w Serce na Banacha Europejskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi stanowi ważny krok dla osób dotkniętych tego rodzaju schorzeniami, jak również dla tych, którzy pragną aktywnie wspierać działania mające na celu poprawę opieki nad chorymi oraz promowanie badań naukowych w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych. Aby dołączyć do grona członków tego Stowarzyszenia, istnieje szereg procedur i formalności, których należy dopełnić.

Pierwszym krokiem w procesie przystąpienia jest dokładne zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia. Statut ten stanowi fundamenty organizacji, określając cele, zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki jego członków. Dokument ten jest dostępny m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Serce na Banacha, gdzie można zapoznać się z jego treścią oraz zasadami działania Stowarzyszenia.

Kolejnym istotnym krokiem jest wypełnienie deklaracji członkowskiej. Deklaracja ta zawiera informacje niezbędne do identyfikacji nowego członka oraz potwierdzenia jego zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia oraz przetwarzanie danych osobowych w celach statutowych. Po pobraniu formularza deklaracji członkowskiej, należy go wypełnić zgodnie z instrukcjami i podpisać.

Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, należy dokonać opłacenia składki członkowskiej. Składka ta jest jednym z warunków przystąpienia do Stowarzyszenia. Jej wysokość jest ustalana przez Zarząd Główny i stanowi ważne źródło finansowania działań organizacji. Składkę członkowską należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy Stowarzyszenia, podając odpowiednie dane identyfikacyjne oraz tytuł przelewu.

Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską oraz potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej należy przesłać listownie na adres siedziby Stowarzyszenia. Po otrzymaniu kompletnych dokumentów oraz pozytywnej weryfikacji przystąpienia, zostaniesz oficjalnie uznany za członka Stowarzyszenia. Jako członek będziesz miał możliwość aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia oraz korzystania z jego świadczeń i wsparcia. Dodatkowo, jako członek Stowarzyszenia, będziesz miał okazję uczestniczyć w wydarzeniach, spotkaniach oraz programach edukacyjnych, które mają na celu wspieranie osób dotkniętych chorobami sercowo-naczyniowymi oraz ich rodzin. Przystąpienie do Stowarzyszenia może być także szansą na nawiązanie wartościowych kontaktów oraz wsparcie ze strony innych osób z podobnymi doświadczeniami życiowymi.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, w tym cudzoziemiec, którym przysługują uprawnienie do zrzeszania się zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), oraz osoby prawne.

Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia należy przede wszystkim wykonać kilka niezbędnych czynności:

  1. Dokładnie zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia Serce na Banacha dostępnym m.in. na naszej stronie internetowej pod adresem: https://sercenabanacha.org.pl/o-nas/statut-stowarzyszenia/
  2. Pobrać, wydrukować, wypełnić oraz podpisać deklarację członkowską wraz z niezbędnymi zgodami.
  3. Opłacić składkę członkowską w wysokości określonej w Uchwale Zarządu Głównego. Składkę członkowską należy wpłacić na rachunek bankowy stowarzyszenia: 59 2530 0008 2090 1072 8764 0001. W tytule wpłaty prosimy o wpisanie „Składka członkowska” oraz swoje imię i nazwisko.
  4. Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z potwierdzeniem opłaty składki członkowskiej należy przesłać :
  1. listownie na adres:

Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi

Ul. Szkolna 2D

05-870 Błonie

/sugerujemy wysyłkę listem poleconym/.

  • elektronicznie na adres:  kontakt@sercenabanacha.org.pl. W tym przypadku dokumenty należy zeskanować w takiej rozdzielczości która umożliwi ich odczyt. Preferowane formaty plików to pdf oraz jpg.

Z wielką radością i gorącym sercem zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w naszą misję realizacji celów statutowych, jednocześnie budując lepszą świadomość oraz wsparcie dla osób borykających się z chorobami kardiologicznymi!

Nasza organizacja, oddana sprawie zdrowego serca i dobroczynności, pragnie stworzyć wspólnotę zaangażowanych jednostek, gotowych pomagać i dzielić się wiedzą w dziedzinie kardiologii. Naszym celem jest nie tylko propagowanie zdrowego trybu życia, ale także świadczenie wsparcia emocjonalnego i praktycznego dla osób dotkniętych chorobami serca i układu krążenia.

Wierzymy, że każdy ma coś do zaoferowania – od swojego czasu i energii po wiedzę i doświadczenie. Dlatego serdecznie zachęcamy do dołączenia do naszej społeczności osób, które mają ochotę wnosić swoją cegiełkę do budowy lepszego jutra dla osób z chorobami kardiologicznymi.

Bądźmy razem w tej inspirującej podróży, tworząc razem programy edukacyjne, organizując wydarzenia charytatywne, udzielając wsparcia osobom potrzebującym, a przede wszystkim budując świadomość społeczną na temat znaczenia zdrowego serca.

Dołączcie do naszej inicjatywy już dziś! Razem możemy zdziałać wiele i sprawić, że nasze społeczeństwo będzie bardziej świadome i wspierające dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Aktualny wzór deklaracji członkowskiej dostępny jest tutaj:

Deklaracja członkowska Europejskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi

Scroll to top