Statut Stowarzyszenia

Statut

Europejskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi

Spis treści:

§ 1 – Postanowienia ogólne.

§ 2 – Cele i środki działania.

§ 3 – Członkowie Stowarzyszenia.

§ 4 – Władze Stowarzyszenia.

§ 5 – Walne Zebranie Członków.

§ 6 – Zarząd.

§ 7 – Komisja Rewizyjna.

§ 8 – Rada Założycieli Stowarzyszenia.

§ 9 – Majątek i gospodarka finansowa.

§ 10 – Postanowienia końcowe.

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi (d.Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha), zwane dalej: „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz Statutu.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Błonie, a terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw.
 3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania i rozwiązywania Oddziałów terenowych i Sekcji tematycznych (specjalistycznych).
 4. Stowarzyszenie jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby z chorobami serca oraz innymi problemami kardiologicznymi.
 5. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających tego typu stowarzyszenia. O przystąpieniu do takich organizacji decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia. 
 7. W zakresie celów statutowych Stowarzyszenie reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków.
 8. Stowarzyszenie działa przy Klinice Kardiologii przy UCK WUM zlokalizowanej przy ul. Banacha 1a w Warszawie.
 9. Stowarzyszenie posiada i prowadzi stronę internetową znajdującą się pod adresem: https://sercenabanacha.org.pl
 10. Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki członkowskiej oraz nadawania odznaki honorowej „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha”.
 11. Stowarzyszenie ustanowione zostaje na czas nieokreślony.
 12. Nazwa Stowarzyszenia może być tłumaczona na języki obce.

§ 2 – Cele i środki działania

 1. Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza przede wszystkim pacjentów z chorobami i problemami kardiologicznymi oraz osoby działające w opiece zdrowotnej w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy oraz wymiany informacji w tym również doświadczeń.
 2. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
  • działalność oświatowa, to jest: edukacyjna, szkoleniowa i wydawnicza, w zakresie ochrony zdrowia,
  • prowadzenie akcji informacyjnych celem zwiększania świadomości pacjentów na temat profilaktyki zdrowotnej zapobiegającej występowania chorób serca,
  • współpraca z I Katedrą Kliniki Kardiologii przy UCK WUM zlokalizowanej przy ul. Banacha 1a w Warszawie,
  • wspieranie I Katedry Kliniki Kardiologii przy UCK WUM zlokalizowanej przy ul. Banacha 1a w Warszawie w zakresie poprawy jakości leczenia oraz pobytu pacjentów na terenie kliniki,
  • współpraca z innymi Klinikami Kardiologicznymi i Kardiochirurgicznymi w Polsce i na terenie Europy,
  • wspieranie pacjentów na rzecz zwiększania dostępu do nowoczesnych technologii ratujących życie oraz poprawiających jakość życia w chorobach układu krążenia,
  • informacyjna profilaktyka wtórna oraz pierwotna dla pacjentów z problemami kardiologicznymi,
  • troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
  • Działalność oświatowa, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b), może być prowadzona przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia, według zasad określonych w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu oświaty i w ich statutach.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  • prowadzenie działalności oświatowej oraz innych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego zwiększenia świadomości osób z chorobami serca,
  • inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie informowania pacjentów o możliwościach zapobiegania chorobom serca,
  • prowadzenie bibliotek, przygotowanie i upowszechnianie informacji, organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji i innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych,
  • współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym,
  • współpracę z Kliniką Kardiologii przy UCK WUM zlokalizowanej przy ul. Banacha 1a w Warszawie,
  • wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród
   i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,
  • wspieranie inicjatyw podejmowanych przez młodych lekarzy kardiologów oraz członków uczniowskich i studenckich lekarskich kół naukowych o profilu kardiologicznym,
  • wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,
  • utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
  • utrzymywanie stałej współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym w zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,
  • nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich
   i światowych stowarzyszeń,
  • przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia.

§ 3 – Członkowie Stowarzyszenia

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy, którym przysługuje uprawnienie do zrzeszania się zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,           
  3. honorowych,
  4. członków Rady Naukowej.
 3. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
  1. zgłosiła chęć przystąpienia do Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji członkowskiej,
  2. została przyjęta przez Zarząd Główny.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna, która:
  1. złożyła Zarządowi pisemną deklarację członkowską oraz
  2. deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w celu realizacji celów Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia Członek Wspierający ustala z Zarządem.
 5. Członkostwo honorowe nadawane jest osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju kardiologii lub dyscyplin pokrewnych oraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.
 6. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż terminie miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji.
 7. Członkom zwyczajnym przysługuje:
  1. czynne oraz bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. możliwość udziału w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym corocznym spotkaniu ogólnopolskim,
  3. możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie, które mają charakter otwarty,
  4. możliwość otrzymywania okresowego newslettera przygotowanego przez Stowarzyszenie.
 8. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
  1. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  3. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków,
  4. opłacania corocznej składki członkowskiej w wysokości określonej uchwałą przez Zarząd Główny.
 9. Członkom wspierającym przysługuje możliwość:
  1. posługiwania się tytułem „Partner Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha”,
  2. zamieszczenia swojego logo na stronie internetowej Stowarzyszenia,
  3. prezentacji materiałów podczas spotkań oraz wydarzeń organizowanych dla członków Stowarzyszenia,
  4. dołączenia treści marketingowych do przygotowywanego przez Stowarzyszenie newslettera,
  5. udziału w Walnych Zebraniach Członków lub posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zarządu.
 10. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
  1. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego wywiązywania się z przyjętych zobowiązań zawartych w deklaracji.
 11. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 12. Członkowie honorowi posiadają uprawnienia opisane w § 3 ust. 7 lit. b-d, a także z głosem doradczym mogą brać udział w Walnych Zebraniach Członków lub posiedzeniach Zarządu, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zarządu.
 13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
  2. odwołania w drodze uchwały przez Zarząd z powodu:
   • nieusprawiedliwionego nieopłacania składek, niewywiązania się z przyjętych zobowiązań
   • rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia.
  3. utraty uprawnień do zrzeszania się, o których mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713);
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 14. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może podjąć decyzję w porozumieniu z Komisją Rewizyjną o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek członkowskich przez Członka Zwyczajnego. Decyzja taka w drodze uchwały zostaje podjęta na wniosek Członka Zwyczajnego, którego wniosek dotyczy.
 15. Przynależność do Stowarzyszenia jest potwierdzana następującymi dokumentami:
  1. legitymacją członka zwyczajnego,
  2. legitymacją członka wspierającego,
  3. legitymacją i dyplomem członka honorowego,
  4. dyplomem członka Rady Naukowej.
 16. Dokumenty określone w § 3 w ust. 15 1) mogą być przekazywane na wniosek członka w formie elektronicznej.
 17. Przy Stowarzyszeniu może funkcjonować Rada Naukowa złożona z osób wybitnie zasłużonych dla rozwoju kardiologii lub kardiochirurgii. Skład Rady Naukowej Stowarzyszenia jest wybierany przez Zarząd Główny na podstawie indywidualnych wniosków, popartych odpowiednimi dokumentami o dokonaniach lub innych zasługach zgłaszanego kandydata.

§ 4 – Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Rada Założycieli Stowarzyszenia.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 5 – Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian Statutu,
  3. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co 5 lata jako sprawozdawczo – wyborcze, informując wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Przekazanie ww. informacji członkom Stowarzyszenia może nastąpić w formie mailowej. Członkowie Stowarzyszenia mogę uczestniczyć w zebraniach Walnego Zebrania Członków za pomocą środków komunikacji na odległość. Na Walne Zebranie Członków Zarząd może zaprosić członków wspierających lub honorowych.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

– przy odpowiednim zastosowaniu w tym zakresie § 5 ust. 4.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Na zasadach określonych w Statucie, w Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć osobiście, przez pełnomocników lub za pomocą środków komunikacji na odległość:
  1. członkowie zwyczajni z prawem głosu,
  2. członkowie honorowi z głosem doradczym,
  3. członkowie wspierający z głosem doradczym.
 1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale przynajmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw, dla których Statut stanowi inaczej. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą głosować korespondencyjnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na wniosek 3 członków zwyczajnych Walnego Zebrania Członków podejmowanie uchwał dokonywane jest w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym podejmowane są wszystkie uchwały o charakterze osobowym.
 2. W przypadku stwierdzenie braku wymaganego kworum, Prezes Stowarzyszenia ogłasza przerwę i wyznacza nowy termin zebrania. Może ono odbyć się w tym samym dniu po 30-minutowej przerwie bez wymaganego kworum. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 3. W wyborach do organów naczelnych władz Stowarzyszenia kandydatami mogą być członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.

§ 6 – Zarząd

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz w granicach wyznaczonych niniejszym Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, w tym prowadzenie marketingu Stowarzyszenia, zawieranie umów, zatrudnianie pracowników i ustalanie wynagrodzeń,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. zarządzanie finansami oraz majątkiem Stowarzyszenia, w tym zakładanie i zarządzanie kontami bankowymi Stowarzyszenia,
  4. sporządzanie i zatwierdzanie wszelkiej dokumentacji wymaganej dla Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
  5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  7. podejmowanie uchwał w zakresie nabycia oraz ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  9. dokonywanie zmian w zakresie wysokości składek członkowskich.
 3. Zarząd składa się z trzech członków:
  1. Prezesa,
  2. Wiceprezesa,
  3. Sekretarza.
 1. Członkowie Zarządu powoływani są z grona członków zwyczajnych na pięcioletnią kadencję. Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia, z podziałem na funkcje określone w § 6 ust 3, powoływany jest jednomyślną uchwałą członków walnego zebrania założycielskiego Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym. Kolejne Zarządy są powoływane uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 2. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji jego uzupełnienie może nastąpić w drodze uchwały pozostałych członków Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
  1. upływu kadencji Zarządu,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi,
  3. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków,
  5. śmierci członka Zarządu.
 1. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Walne Zebranie Członków przed upływem kadencji, jednomyślną uchwałą, w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub wewnętrznych regulacji przyjętych przez Stowarzyszenie.
 2. Zarząd obraduje na posiedzeniach. Z zastrzeżeniem treści § 6 ust.4 Statutu, na pierwszym posiedzeniu Zarządu jego członkowie w drodze uchwały wybierają Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie innego członka Zarządu, informując wszystkich członków Zarządu o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Przekazanie ww. informacji członkom Zarządu może nastąpić w formie mailowej. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach osobiście, przez pełnomocników lub za pomocą środków komunikacji na odległość. Na posiedzenie Zarządu, Prezes Zarządu według swojego uznania może zaprosić członków honorowych lub wspierających.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale przynajmniej połowy członków Zarządu, z wyjątkiem spraw, dla których Statut stanowi inaczej. Członkowie Zarządu mogą głosować korespondencyjnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W sprawach osobowych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 5. Uchwały Zarządu, z wyłączeniem spraw dotyczących poszczególnych członków Stowarzyszenia oraz powołania i likwidacji oddziałów okręgowych, mogą być podejmowane w trybie obiegowym przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych środków łączności.
 6. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa posługują się określeniem „kierownik jednostki” funkcję tę pełni Prezes Stowarzyszenia.
 7. Do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
 8. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Zarządu wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. Do spraw tych zalicza się w szczególności:
  1. dokonywanie w imieniu Stowarzyszenia darowizn, udzielanie pożyczek,
  2. zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych przekraczających 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 1. Zarząd może uchwalić szczegółowy regulamin pracy Zarządu, a także inne regulaminy związane z działalnością Zarządu.
 2. Zarząd ma prawo ustanawiać pełnomocników działających w granicach umocowania.
 3. Zarząd dokonuje za Stowarzyszenie jako pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych przez Stowarzyszenie . Do zadań, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd może upoważnić, w drodze uchwały, jednego ze swoich członków lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza Zarządu.

§ 7 – Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli na działalności Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. dokonywanie oceny pracy Zarządu, w tym zwłaszcza dot. zarządzania finansami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
  3. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków opinii w przedmiocie oceny działalności Zarządu,
  4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są z grona członków zwyczajnych na pięcioletnią kadencję. Skład pierwszej Komisji Rewizyjna, z wyborem Przewodniczącego, powoływany jest jednomyślną uchwałą członków walnego zebrania założycielskiego Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym. Kolejne składy Komisji Rewizyjnej są powoływane uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 2. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze uchwały pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Funkcję członka Komisji Rewizyjnej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą:
  1. upływu kadencji Komisji Rewizyjnej,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji Komisji Rewizyjnej,
  3. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków,
  5. śmierci członka Komisji Rewizyjnej.
 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Statutu, na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, jej członkowie w drodze uchwały wybierają Przewodniczącego.
 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie innego członka Komisji Rewizyjnej, informując wszystkich członków Komisji Rewizyjnej o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Przekazanie ww. informacji członkom Komisji Rewizyjnej może nastąpić w formie mailowej. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach osobiście, przez pełnomocników lub za pomocą środków komunikacji na odległość.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale przynajmniej połowy członków, z wyjątkiem spraw, dla których Statut stanowi inaczej. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą głosować korespondencyjnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. W sprawach osobowych uchwały zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 8 – Rada Założycieli Stowarzyszenia

 1. Radę Założycieli Stowarzyszenia tworzą osoby, które założyły Stowarzyszenie zgodnie z Listą członków założycieli Stowarzyszenia.
 2. Rada Założycieli jest organem doradczym i jest odpowiedzialna za wydawanie rekomendacji osobom ubiegającym się o członkostwo w Stowarzyszeniu.

§ 9 – Majątek i gospodarka finansowa

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odpowiednich przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Dla rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia działalności gospodarczej wymagana jest jednomyślna uchwała członków Zarządu.
 4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w wysokości ustalonej przez organ kontroli wewnętrznej w uchwale tego organu.
 6. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania innych czynności może być również wypłacane innym członkom Stowarzyszenia za zgodą Zarządu. Wysokość wynagrodzenia określana jest w drodze uchwały.
 7. Wynagrodzenie o którym mowa w § 9 ust. 6 oraz ust. 7 będzie wypłacane na podstawie podpisanych umów o pracę lub innych umów cywilno-prawnych.
 8. Umowę o pracę lub inną umowę cywilno-prawną pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem, podpisuje w imieniu Stowarzyszenia członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu.

§ 10 – Postanowienia końcowe

 1. W sprawie zmiany Statutu, Walne Zebranie Członków podejmuje w tym zakresie uchwałę bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych.
 2. W sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje w tym zakresie uchwałę bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych. Podejmując uchwałę o rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, w tym likwidatorów Stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku.

Statut uchwalony Uchwałą Nr 2 z dnia 15.12.2021 roku

Scroll to top