boże narodzenie w szpitalu Świąteczne Anioły dla Pacjentów prezenty akcja prezentowa

Świąteczne Anioły dla Pacjentów / Christmas Angels for Patients

English version – click here

Szanowni Państwo,

Zbliżają się najpiękniejsze święta w roku – Święta Bożego Narodzenia! To wyjątkowy okres, pełen ciepła, miłości i magii, który łączy nas wszystkich niezależnie od naszych różnic i tradycji. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy możemy zatrzymać się na chwilę, z rodziną i przyjaciółmi, by celebrować wspólnie radość, spędzać czas razem i wspólnie dziękować za to, co mamy.

To również okazja do refleksji nad minionym rokiem i postawienia sobie nowych celów na nadchodzący rok. Czas, kiedy nasze serca stają się bardziej otwarte, a my staramy się pomagać innym i okazywać wsparcie tym, którzy go potrzebują.

boże narodzenie w szpitalu Świąteczne Anioły dla Pacjentów prezenty akcja prezentowa

Niestety, ale nie wszyscy mają to szczęście aby spędzić te wyjątkowe dni w cieple swojego domu. Dla wielu chorych leżących w szpitalach, to czas samotności i tęsknoty za rodziną i bliskimi.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w naszej corocznej inicjatywie “Świąteczne Anioły dla Pacjentów”. Naszym celem jest uczynienie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia niezapomnianymi dla tych, którzy walczą z chorobą i będą przebywać w szpitalu przy ul. Banacha 1a na oddziałach Kardiologii oraz Kardiochirurgii.

Twoje wsparcie jest dla nas nieocenione. Możesz pomóc na wiele różnych sposobów:

1. Sponsorując pacjentów: Pokryj koszty opieki medycznej, leków, czy też drobnych przyjemności, które pomogą poprawić komfort pobytu w szpitalu.

2. Dary rzeczowe: Przekaż pacjentom świąteczne prezenty, artykuły higieniczne, kolorowanki, czy też małe upominki, które sprawią uśmiech na ich twarzach.

3. Wolontariat: Dołącz do naszych wolontariuszy i spędź trochę czasu z pacjentami, rozmawiając, czytając im opowieści, lub pomagając w organizacji niewielkich uroczystości świątecznych.

4. Finansowe wsparcie: Każda darowizna, niezależnie od jej wielkości, pomoże nam w zapewnieniu pacjentom choćby odrobinę uciechy w tym trudnym okresie.

  • Poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe: 59 2530 0008 2090 1072 8764 0001
  • wsparcie naszych działań przez portal patronite.pl: https://patronite.pl/sercenabanacha

Wszelkie środki i dary zebrane w ramach tej inicjatywy zostaną przeznaczone na poprawę warunków pobytu pacjentów, organizację świątecznych atrakcji oraz wsparcie psychologiczne dla nich i ich rodzin.

Świąteczne Anioły dla Pacjentów to okazja do okazania miłości i wsparcia tym, którzy w tym magicznym okresie potrzebują szczególnej opieki. Razem możemy sprawić, że te Święta Bożego Narodzenia będą dla nich bardziej znaczące i pełne ciepła.

boże narodzenie w szpitalu Świąteczne Anioły dla Pacjentów prezenty akcja prezentowa

Prosimy o kontakt z nami pod adresem kontakt@sercenabanacha.org.pl aby dowiedzieć się więcej o naszym projekcie i możliwościach wsparcia.

Dziękujemy za Waszą hojność i otwarte serca!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Marcin Ruciński

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia

Pacjentów z Chorobami Sercowo-Naczyniowymi

O poprzedniej naszej akcji, mogą Państwo przeczytać na stronie: https://sercenabanacha.org.pl/prezenty-dla-pacjentow/


boże narodzenie w szpitalu Świąteczne Anioły dla Pacjentów prezenty akcja prezentowa

Ladies and Gentlemen,

The most beautiful holiday of the year is approaching – Christmas! This is a special period, full of warmth, love and magic that unites us all, regardless of our differences and traditions. Christmas is a time when we can stop for a moment with family and friends to celebrate joy together, spend time together and give thanks for what we have.

It is also an opportunity to reflect on the past year and set new goals for the coming year. A time when our hearts become more open and we try to help others and show support to those who need it.

Unfortunately, not everyone is lucky enough to spend these special days in the warmth of their home. For many patients in hospitals, it is a time of loneliness and longing for family and loved ones.

We would like to cordially invite you to participate in our annual “Christmas Angels for Patients” initiative. Our goal is to make this year’s Christmas unforgettable for those who are fighting the disease and will be staying in the hospital at ul. Banacha 1a in the departments of Cardiology and Cardiac Surgery.

Your support is invaluable to us. You can help in many different ways:

1. Sponsoring patients: Cover the costs of medical care, medicines, or small pleasures that will help improve the comfort of your stay in the hospital.

2. Gifts in kind: Give patients Christmas gifts, hygiene products, coloring books, or small gifts that will put a smile on their faces.

3. Volunteer: Join our volunteers and spend some time with patients, talking, reading stories, or helping organize small holiday celebrations.

4. Financial support: Every donation, regardless of its size, will help us provide patients with at least a little joy during this difficult period.

All funds and gifts collected as part of this initiative will be used to improve the conditions of patients’ stay, organize Christmas attractions and provide psychological support for them and their families.

Christmas Angels for Patients is an opportunity to show love and support to those who need special care during this magical period. Together we can make this Christmas more meaningful and warm for them.

Please contact us at kontakt@sercenabanacha.org.pl.

Thank you for your generosity and open hearts!

With best regards,

Marcin Ruciński

President of the European Association

Patients with Cardiovascular Diseases

Świąteczne Anioły dla Pacjentów / Christmas Angels for Patients
Scroll to top