Serce na Banacha członkiem Rady Organizacji Pacjentów

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Stowarzyszenie Serce na Banacha zostało członkiem Rady Organizacji Pacjentów. Rada działa od 2020 roku przy Rzeczniku Praw Pacjenta i jest organem opiniodawczo-doradczym Rzecznika.

Do zadań Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta należy przede wszystkim:

1.         określanie obszarów zagrożeń w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia,

2.         wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych przez Rzecznika Praw Pacjenta, w tym w zakresie projektów aktów prawnych,

3.         wsparcie Rzecznika Praw Pacjenta w podejmowanych działaniach związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta.

W skład Rady wchodzą organizacje pozarządowe, do których celów statutowych należy podejmowanie działań związanych z ochroną praw pacjenta lub edukacją w zakresie tych praw.

Swoje zadania Rada realizuje przede wszystkim w ramach Zespołów tematycznych, które mają swobodę w kształtowaniu sposobu i trybu pracy dla określonego zadania. Liczba członków danego Zespołu jest nieograniczona, z tym, że jedna organizacja pozarządowa może uczestniczyć w pracach nie więcej niż dwóch Zespołów. Dołączenie do Zespołu lub jego opuszczenie może nastąpić w każdym czasie. Zespół z własnej inicjatywy, na wniosek Rzecznika Praw Pacjenta, podejmuje określone zagadnienia w ramach zakresu merytorycznego Zespołu.

Nasze Stowarzyszenie ze względu na zakres swojej działalności działać będzie równolegle w dwóch zespołach:

  • Zespół ds. seniorów
  • Zespół ds. chorób cywilizacyjnych

Rada skupia swoją działalność na wprowadzaniu zmian w systemie opieki zdrowotnej tak, aby stał się on przyjazny zarówno dla pacjenta, jak i jego bliskich. Wskazuje rozwiązania, które wzmocnią poczucie bezpieczeństwa pacjenta, a jednocześnie będą stanowiły podstawę do przestrzegania jego praw. Rzecznik Praw Pacjenta poprze udzielanie patronatów honorowych w wielu wydarzeniach organizowanych przez organizacje w zakresie edukacji, informacji wsparcia. Rzecznik lub też wyznaczone osoby uczestniczą w wielu konferencjach, webinariach, spotkaniach.

Serce na Banacha członkiem Rady Organizacji Pacjentów
Scroll to top