prezenty świąteczne anioły

Akcja Świąteczne Anioły

Ah, magiczny pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia! Radość tańczy wokoło nas jak bajkowy pyłek, a nasze Stowarzyszenie znowu zatopione jest w cieple świątecznego ducha. Rok mija, ale nasza misja pozostaje niezmieniona – dzielić się miłością i wspierać tych, którzy potrzebują otuchy.

prezenty świąteczne anioły

Tak, tak samo jak rok temu, nasze serca wypełnia entuzjazm, gdy z radosnymi uśmiechami i pakietami pełnymi ciepłych niespodzianek udaliśmy się do oddziału kardiologii w szpitalu UCK WUM przy ul. Banacha 1a w Warszawie. W tym świątecznym okresie, gdy świat otacza nas magią, naszym celem jest przyniesienie uśmiechu nawet tam, gdzie życie stawia wyzwania.

W salach szpitalnych, gdzie tęsknota za domem może być szczególnie dotkliwa, prezenty stają się małymi promykami radości. Każdy pacjent, każda rodzina, zasługuje na chwilę spokoju i ciepła, dlatego nie szczędzimy serca, by zaoferować nie tylko paczki, ale także odrobinę uśmiechu i przytulenia.

Czasem to drobne gesty, jak opakowane prezenty, które otwierają się jak magiczne skrzynie, czynią święta naprawdę wyjątkowymi. Patrząc na iskrzące się oczy pacjentów, widząc jak światełka choinkowe odbijają się w ich uśmiechach, czujemy, że robimy coś naprawdę ważnego. To nie tylko prezenty – to wyraz naszej troski, wspólnej radości i solidarności w obliczu trudności.

W tym szczególnym czasie pragniemy przypomnieć każdemu pacjentowi, że nie jest sam. W naszych sercach tli się nadzieja na szybkie zdrowienie, a świąteczna magia stanowi lekarstwo dla dusz potrzebujących wsparcia. Niech te święta niosą ze sobą odrobinę błogosławieństwa, a prezenty, które dostarczyliśmy, niech przypominają o tym, że są otoczeni troską i miłością społeczności, która trzyma ich za rękę w trudnych chwilach.

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą ukojenie i radość, a każdy dzień będzie jak magiczny prezent, gotów do rozpakowania. Bo w sercu świąt tkwi moc transformacji, a my razem, jak jedna wielka rodzina, dzielimy się tą mocą z całym światem.

Każdy pacjent, który niestety zmuszony ze względu na swój stan zdrowia spędzić ten świąteczny okres na oddziale kardiologii zachowawczej lub oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, otrzymał od nas drobny świąteczny podarunek.


Ah, the magical first day of Christmas! Joy dances around us like fairy dust, and our Association is once again immersed in the warmth of the Christmas spirit. A year passes, but our mission remains unchanged – to share love and support those who need encouragement.

Yes, just like last year, our hearts are filled with enthusiasm when, with joyful smiles and packages full of warm surprises, we go to the cardiology department at the UCK WUM hospital at ul. Banacha 1a in Warsaw. In this holiday season, when the world surrounds us with magic, our goal is to bring smiles even where life presents challenges.

In hospital rooms, where homesickness can be especially acute, gifts become little rays of joy. Every patient, every family, deserves a moment of peace and warmth, which is why we spare no effort to offer not only packages, but also a bit of a smile and a hug.

Sometimes it’s the little gestures, like wrapped gifts that open like magic boxes, that make the holidays truly special. Looking at the sparkling eyes of patients, seeing the Christmas tree lights reflected in their smiles, we feel that we are doing something really important. These are not just gifts – they are an expression of our care, common joy and solidarity in the face of difficulties.

At this special time, we want to remind every patient that they are not alone. There is hope in our hearts for quick recovery, and Christmas magic is medicine for souls in need of support. May this holiday bring a little blessing, and may the gifts we have provided remind them that they are surrounded by the care and love of a community that holds their hand in difficult times.

May this Christmas bring you solace and joy, and every day will be like a magical gift, ready to be unwrapped. Because at the heart of the holidays lies the power of transformation, and together, as one big family, we share this power with the whole world.

Each patient who, due to their health condition, was unfortunately forced to spend this Christmas period in the conservative cardiology department or intensive cardiac care unit, received a small Christmas gift from us.

Akcja Świąteczne Anioły
Scroll to top